باقلوا لذیذ | باقلوا ترکی | باقلوا استانبولی | لوکوم | حلوا تبریز

انواع باقلوا با طعمی بی نظیر

لوکوم ها

تولیدی شیرینی لذیذ

<b>متن اول</b>   </br>  توضیح متن اول
متن اول
توضیح متن اول
<b>متن دوم</b>   </br>  توضیح متن دوم
متن دوم
توضیح متن دوم
<b>متن سوم</b>   </br>  توضیح متن سوم
متن سوم
توضیح متن سوم
<b>متن چهارم </b>   </br>  توضیح متن چهارم
متن چهارم
توضیح متن چهارم
باقلوا بولبول یواسی

باقلوا بولبول یواسی

27,500 تومان
کادایف - لوکوم

کادایف - لوکوم

32,500 تومان
شوبیت با مغز گردو

شوبیت با مغز گردو

27,500 تومان
پرنس

پرنس

27,500 تومان
لوکوم شیره انگور

لوکوم شیره انگور

25,000 تومان
لوکوم گل محمدی

لوکوم گل محمدی

25,000 تومان